Bajirao Mastani movie song lyrics

अलबेला साजन

watch song

अलबेला साजन आयो री
अलबेला साजन आयो री
मोरा अति मन सुख पायो री
अलबेला साजन आयो री
मोरा अति मन सुख पायो री

अलबेला साजन आयो री
अलबेला साजन आयो री

छनुक पूराओ मंगल गाओ
छनुक पूराओ मंगल गाओ
अति मन सुख पायो री
अलबेला साजन आयो री
मोरा अति मन सुख पायो री
अलबेला साजन आयो री
अलबेला साजन आयो री

अंग सुघंधित मन आनंदित
अंग सुघंधित मन आनंदित
चहूँ और रंग बरसाओ
चहूँ और रंग बरसाओ री
अलबेला साजन आयो री
अलबेला साजन आयो री
मोरा अति मन सुख पायो री
अलबेला साजन आयो री
मोरा अति मन सुख पायो री
अलबेला साजन आयो री
अलबेला साजन आयो री
अलबेला...